هاست پرسرعت
خودرو

هزینه و اجرت تعمیرات انواع سمند – ۱۴۰۲

هزینه و اجرت تعمیرات انواع سمند – ۱۴۰۲

ردیف شرح خدمات سمند سمند دوگانه سمند EF7 ۱ تعمیر کامل موتور ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲ تعویض رینگ و یاتاقان و باز و بست سر سیلندر و کارتل ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳ پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۴ تعمیر کامل سر سیلندر ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۵ باز و بست منیفولد هوا ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۶ باز و بست منیفولد دود ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۷ تعویض واشر گلویی اگزوز ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۸ تعویض دنده میل سوپاپ CVVT ۰ ۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۹ باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰ تعویض اورینگ های پایه فیلتر ۰ ۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱ تعویض فشنگی روغن ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۲ تعویض شلنگ های بخار روغن ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۱۳ تعویض واشر درب سوپاپ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴ فیلرگیری یا شیم بندی سوپاپ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵ باز و بست اویل ماژول ۰ ۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶ تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱۷ تعویض تسمه و بلبرینگ تایمینگ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸ تعویض تسمه دینام ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹ تعویض فولی سر میلنگ و باز و بست تسمه دینام ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰ تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱ تعویض کاتالیست ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲ تعویض شمع ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳ باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۲۴ تعویض هوزینگ ترموستات ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۵ تعویض ترموستات ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲۶ تعویض رادیاتور آب ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷ هواگیری و ریختن ضدیخ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۸ تعویض شیلنگ بالای رادیاتور ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۲۹ تعویض شیلنگ پایین رادیاتور ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰ تعویض شیلنگ بخاری کوتاه ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۳۱ تعویض شیلنگ بخاری بلند ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳۲ تعویض سه راهی آب پشت موتور ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۳ تعویض فشنگی آب ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۴ تعویض پایه دسته موتور راست ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵ تعویض دسته موتور راست ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳۶ تعویض دسته موتور چپ (زیر باتری) ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳۷ تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸ تعویض باک بنزین توافقی توافقی توافقی ۳۹ تعویض پمپ بنزین ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰ تعویض فیلتر بنزین ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۴۱ تعویض لوله رفت بنزین ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲ تعویض شلنگ برگشت بنزین ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳ تعویض منبع کنیستر ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۴ تعمیر کامل گیربکس ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۵ تعویض دیسک و صفحه و بلبرینگ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۴۶ تعویض سیم کلاچ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۷ تعویض کائوچویی gsxr کلاچ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۸ تعویض بوش های دوشاخه کلاچ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۴۹ تعویض قیفی گیربکس ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۵۰ تعویض لیور دنده داخل اتاق ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۱ تعویض ماهک تقسیم دنده روی رام ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۵۲ تعویض ماهک دنده هر کدام ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۳ تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵۴ تعویض سنسور کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۵۵ تعویض کاسه نمد ته میل لنگ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۵۶ باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵۷ باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵۸ باز و بستن پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹ تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۶۰ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۶۱ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۲ تعویض رام زیر موتور ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۶۳ تعویض کمک های جلو هر عدد ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴ باز و بستن طبق و تعویض بوش هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۶۵ تعویض میل موج گیر جلو هر طرف ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۶۶ تعویض قرقری فرمان هر طرف ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۶۷ تعویض سیبک فرمان هر طرف ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۸ تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۶۹ تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ باز و بست اکسل جهت تعمیرات ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱ میزان فرمان دستی ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۷۲ میزان فرمان با دستگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷۳ تعویض کمک عقب هر طرف ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۴ تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۷۵ تعویض شفت بلبرینگ چرخ عقب هر طرف ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۶ باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷۷ تعویض پمپ هیدرولیک ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۸ تعمیر پمپ هیدرولیک ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹ تعویض منبع هیدرولیک ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۸۰ تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۸۱ تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۸۲ تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۳ تعویض پایه دینام ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸۴ تعویض گردگیر فرمان چپ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۵ تعویض گردگیر فرمان راست ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۸۶ تعویض کمک فرمان ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۸۷ تعویض لوله های کمک فرمان ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۸۸ تنظیم غربیلک فرمان ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۸۹ تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۹۰ تعویض چهارشاخه فرمان ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۹۱ باز و بستن تلسکوپی فرمان ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۹۲ تعویض بوستر و باز و بستن gsxr ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳ تعویض موتور ABS و کالیبراسیون ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹۴ تعویض سنسور ABS چرخ جلو هر طرف ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵ تعویض پمپ ترمز ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۹۶ تعویض کالیپر چرخ جلو هر طرف ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۷ تعویض دیسک چرخ جلو دو طرف ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۹۸ تعویض شلنگ ترمز جلو هر طرف ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۹ تعویض لنت جلو دو طرف ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱۰۰ بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۱ تعویض سنسور ABS چرخ عقب ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۲ تعویض کاسه چرخ عقب دو طرف ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۳ تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۴ تعویض شلنگ ترمز عقب ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۵ تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۶ تعویض سیم ترمز دستی راست ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۷ تعویض سیم ترمز دستی چپ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۸ تعویض سیم ترمز دستی بلند ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰

۱۰۹

تعویض تفنگی ترمز دستی ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰

مجله خبری gsxr

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا